Artikel 1 Begrippen
1. Ilse Paulussen Producties is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het produceren van video’s vanaf het begin tot het eindproduct, het maken van foto’s en het geven van advies over videoproducties.
2. Onder Opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke personen en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger, die aan Ilse Paulussen Producties opdracht heeft gegeven tot het leveren van Diensten zoals bedoeld in artikel 1.3.
3. Onder Diensten wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle door Ilse Paulussen Producties en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde diensten, alsmede alle andere door Ilse Paulussen Producties ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, verricht in het kader van een Opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet uitdrukkelijk op verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
4. Onder Opdracht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de door Opdrachtgever verstrekte Opdracht tot het leveren van Diensten, welke Opdracht onder andere, maar niet beperkt tot, kan bestaan uit het maken van videoproducties en andere multimediaproducten, een en ander in de meest ruime zin van het woord.
Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Ilse Paulussen Producties gesloten overeenkomsten en verrichte diensten en alle overige door Ilse Paulussen Producties verrichte handelingen.
2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Ilse Paulussen Producties zijn overeengekomen.
4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
5. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
6. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Ilse Paulussen Producties zal de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst
1. Elk aanbod van Ilse Paulussen Producties, zowel schriftelijk als mondeling gedaan, is vrijblijvend en herroepelijk, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Aanvaarding van het aanbod is bindend voor Opdrachtgever.
2. De overeenkomst komt als volgt tot stand: wanneer Opdrachtgever contact met Ilse Paulussen opneemt via de telefoon of e-mail zal hierna een persoonlijk gesprek volgen. Op basis van dit gesprek wordt een schriftelijke of elektronische offerte opgesteld. Hierna kan Opdrachtgever schriftelijke of elektronisch akkoord gaan met de offerte. Op dat moment start het productieproces.
3. De opdrachtbevestiging die Ilse Paulussen Producties naar Opdrachtgever stuurt, is beslissend voor de inhoud en uitleg van de overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke vergissingen of verschrijvingen.
4. Indien het aanbod is gebaseerd op gegevens die zijn verstrekt door Opdrachtgever, en deze gegevens blijken onjuist en/of onvolledig, dan kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen aan het aanbod ten opzichte van Ilse Paulussen Producties en kan Ilse Paulussen Producties niet aan het aanbod gebonden worden.
5. De van het aanbod deel uitmakende documenten, tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Ilse Paulussen Producties of in haar Opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van Ilse Paulussen Producties en mogen niet zonder haar toestemming aan derden ter hand worden gesteld of getoond en worden vermenigvuldigd.
Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
1. Ilse Paulussen Producties zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Ilse Paulussen Producties heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting, tenzij Ilse Paulussen Producties uitdrukkelijk schriftelijk een resultaat heeft toegezegd en dit resultaat met voldoende bepaaldheid is omschreven.
2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ilse Paulussen Producties aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Ilse Paulussen Producties worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Ilse Paulussen Producties zijn verstrekt, heeft Ilse Paulussen Producties het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
3. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Ilse Paulussen Producties een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert geen toerekenbare tekortkoming van Ilse Paulussen Producties op. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Ilse Paulussen Producties derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtgever dient daarbij een redelijke termijn te bieden waarbinnen Ilse Paulussen Producties de overeenkomst kan uitvoeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.
4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5. Opdrachtgever ontvangt na voltooiing van de Opdracht en betaling aan Ilse Paulussen Producties slechts het eindproduct van de Opdracht en heeft geen recht op de ruwe beelden die gebruikt worden ter samenstelling van het eindproduct van de Opdracht.
6. Opdrachtgever heeft recht op één revisieronde nadat Ilse Paulussen Producties de eerste versie van de montage heeft gestuurd. Hierna zal Ilse Paulussen Producties de eindversie sturen. Indien Opdrachtgever dan nog veranderingen wil doorvoeren, wordt dit gezien als meerwerk.
7. De uitvoering van de overeenkomst verloopt globaal gezien op deze wijze: In overleg met Opdrachtgever maakt Ilse Paulussen Producties het script of doet hierover een voorstel. Op basis van dit script plant Ilse Paulussen Producties samen met Opdrachtgever de draaidag(en) in en stelt Ilse Paulussen Producties een draaiboek op. Ilse Paulussen Producties zal niet beginnen met filmen voordat Opdrachtgever akkoord is gegaan met het script en het draaiboek. Op de draaidag is Opdrachtgever of een door hem aangewezen persoon aanwezig, tenzij anders overeen gekomen. Ilse Paulussen Producties monteert een eerste versie en levert die voor de afgesproken deadline aan Opdrachtgever. Opdrachtgever krijgt de gelegenheid om feedback te geven over de montage in deze revisieronde. Hij koppelt dit terug voor de vooraf bepaalde deadline. Feedback kan worden gegeven op de montage, aanpassingen die afwijken van het script zijn niet mogelijk.
8. Ilse Paulussen Producties draagt er in beginsel zorg voor dat de muziek en de bijbehorende rechten die onder de video wordt geplaatst voor Opdrachtgever wordt aangekocht. Indien Opdrachtgever gebruik wil maken van populaire muziek die niet door Ilse Paulussen Producties geleverd kan worden, dient Opdrachtgever deze muziek overeenkomstig artikel 5.3 zelf te regelen.
Artikel 5 Prijzen
1. De door Ilse Paulussen Producties berekende tarieven zijn in euro's.
2. De berekende tarieven zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verblijf- en parkeerkosten en verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3. Voor muziek gebruikt in een videoproductie of online uiting moet door Opdrachtgever een vergoeding voor de rechten worden afgedragen aan een auteursrechtenorganisatie, zoals Buma/Stemra, Stichting SYNC of een hiermee vergelijkbare organisatie. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de registratie, vergoeding en betaling van deze auteursrechten en het toezicht hierop. De kosten van deze afkoop van muziekrechten worden als additioneel beschouwd en dient Opdrachtgever zelf aan de desbetreffende auteursrechtenorganisatie af te dragen.
4. Ilse Paulussen Producties is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van de berekende tarieven, zonder dat Opdrachtgever in dit geval gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden, indien de verhoging van de tarieven voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg van de wet of regelgeving of indien de verhoging van de tarieven haar oorzaak vindt in gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
5. Ilse Paulussen Producties behoudt zich het recht voor kennelijke vergissingen of fouten bij de prijsopgave te herstellen.
Artikel 6 Betaling
1. Opdrachtgever betaalt een vaste prijs voor de afname van de Diensten die Ilse Paulussen Producties verricht in de uitvoering van de Opdracht. Voor elke Opdracht wordt een maatwerk offerte opgesteld, waarin de prijs van de desbetreffende Opdracht wordt vastgesteld.
2. Indien Ilse Paulussen Producties dat wenselijk acht, is Ilse Paulussen Producties gerechtigd van Opdrachtgever een redelijk voorschot op de vergoeding voor de nog te verrichten werkzaamheden te verlangen. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon als beschreven in artikel 50a van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (“een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit”) is, bedraagt dit voorschot 50% van de prijs van de offerte. Ilse Paulussen Producties kan de aanvang van de werkzaamheden in dat geval opschorten totdat het voorschot is voldaan, dan wel daarvoor voldoende zekerheid is gesteld.
3. Indien sprake is van meerwerk, is Ilse Paulussen Producties gerechtigd hiervoor kosten in rekening te brengen. Ilse Paulussen Producties zal hiervoor tijdig contact opnemen met Opdrachtgever. Onder meerwerk wordt verstaan: de werkzaamheden of andere prestaties verricht of te verrichten door Ilse Paulussen Producties die buiten de inhoud en/of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen en/of wijzigingen daarvan betreffen.
4. Tenzij een andere termijn is aangegeven, dient een schriftelijke of elektronische factuur van Ilse Paulussen Producties binnen dertig (30) dagen na factuurdatum door Opdrachtgever te worden voldaan.
5. Indien niet op tijd aan de betalingsverplichting is voldaan, zal Opdrachtgever automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. In geval van betalingsverzuim door Opdrachtgever is Ilse Paulussen Producties gerechtigd alle ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daardoor op enige wijze jegens Opdrachtgever tot schadevergoeding zal zijn gehouden.
6. In geval van betalingsverzuim heeft Ilse Paulussen Producties recht op vergoeding van de wettelijke rente over het door Opdrachtgever verschuldigde.
7. Indien Ilse Paulussen Producties besluit een vordering op Opdrachtgever wegens één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 6.6 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
8. Bij onenigheid over de juiste omvang van hetgeen Opdrachtgever aan Ilse Paulussen Producties verschuldigd is, zullen de administratieve gegevens van Ilse Paulussen Producties bepalend zijn, tenzij door Opdrachtgever schriftelijk tegenbewijs wordt geleverd.
Artikel 7 Intellectueel eigendom
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, behoudt Ilse Paulussen Producties de intellectuele eigendom op alle door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, videoproducties, verstrekte ideeën, afbeeldingen, concepten, tekeningen, (proef-)modellen, programmatuur en dergelijke vormgevingen. Dat hiervoor bij Opdrachtgever kosten in rekening zijn gebracht doet hier niet aan af.
2. Opdrachtgever zal pas tot enig gebruik van enig goed waarop intellectuele eigendomsrechten als bedoeld artikel 7.1. van Ilse Paulussen Producties rusten, gerechtigd zijn wanneer volledige betaling van al het aan Ilse Paulussen Producties verschuldigde zal hebben plaatsgevonden. Wanneer een betalingstermijn nog niet is verstreken zal ieder gebruik automatisch worden geacht plaats te vinden onder de ontbindende voorwaarde dat niet tijdig wordt betaald en zal Ilse Paulussen Producties later zijn gerechtigd ieder gebruik alsnog te (doen) stoppen.
3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan wijzigingen in een ontwerp van Ilse Paulussen Producties aan te (doen) brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Ilse Paulussen Producties zal deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren, doch zal tevens in de gelegenheid moeten worden gesteld op voor haar gebruikelijke condities, dergelijke wijzigingen zelf uit te (doen) voeren.
4. Indien Opdrachtgever zelf illustraties, foto- en filmmateriaal, teksten en dergelijk materiaal aanlevert, dan is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren. Opdrachtgever vrijwaart Ilse Paulussen Producties van enige aanspraak van derden.
5. Tenzij het werk zich er niet voor leent, is Ilse Paulussen Producties te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Ilse Paulussen Producties openbaar te maken of te verveelvoudigen.
6. Alle door Ilse Paulussen Producties ontwikkelde concepten, diensten en/of producten zoals omschreven in artikel 7.1, kunnen door Ilse Paulussen Producties voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Opdrachtgever.
7. Opdrachtgever verkrijgt een copyright op de door hem bestelde productie, slechts voor het doel dat tussen Ilse Paulussen Producties en Opdrachtgever is afgesproken. Dit copyright verkrijgt Opdrachtgever pas na betaling.
Artikel 8 Aansprakelijkheid
1. Ilse Paulussen Producties kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op haar website en de schade die daaruit voortvloeit, tenzij deze onjuistheid is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid door Ilse Paulussen Producties.
2. Ilse Paulussen Producties is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat zij is uitgegaan van door Opdrachtgever en/of derde verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Ilse Paulussen Producties kenbaar behoorde te zijn.
3. Ilse Paulussen Producties is niet aansprakelijk voor de inhoud van door Opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.
4. Opdrachtgever vrijwaart Ilse Paulussen Producties voor eventuele aanspraken van derden.
5. Ilse Paulussen Producties is niet aansprakelijk voor enig verlies van beeldmateriaal of andere werken indien dit verlies het gevolg is van overmacht als bedoeld in artikel 9.
6. Indien Opdrachtgever van oordeel is dat Ilse Paulussen Producties de overeenkomst niet naar behoren is nagekomen, dient hij Ilse Paulussen Producties daarvan binnen een redelijke termijn nadat hij de desbetreffende tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijze heeft kunnen ontdekken schriftelijk in kennis te stellen, onder opgave van de tekortkoming, met vermelding van een redelijke termijn waarbinnen de tekortkoming dient te zijn verholpen.
7. Opdrachtgever is gehouden om Ilse Paulussen Producties alle medewerking te verlenen teneinde Ilse Paulussen Producties in staat te stellen een vermeende tekortkoming te onderzoeken en desgewenst binnen de gestelde redelijke termijn te herstellen.
8. Indien partijen overeenkomstig artikel 8.6 en 8.7 hebben gehandeld en de tekortkoming niet binnen de gestelde redelijke termijn is hersteld, is Ilse Paulussen Producties ten aanzien van haar tekortkoming aansprakelijk, mits deze aan haar dient te worden toegerekend. Ilse Paulussen Producties is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die daadwerkelijk door Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Ilse Paulussen Producties verplichtingen met betrekking tot haar Diensten.
9. De aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 8.8 wordt beperkt tot de factuurwaarde van de Diensten van Ilse Paulussen Producties (exclusief BTW), waardoor of in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan, met een maximum van 1.750 euro per gebeurtenis of samenhangende reeks van gebeurtenissen.
10. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade en/of gevolgschade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen geleden verlies, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade en gemiste goodwill, wordt uitgesloten.
11. De beperking van aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 8.9 is niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Ilse Paulussen Producties.
Artikel 9 Overmacht
1. Indien de tekortkoming in artikel 8 het gevolg is van overmacht, zal Ilse Paulussen Producties niet aansprakelijk zijn voor schade. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Ilse Paulussen Producties, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de overeenkomst niet meer mogelijk is.
2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Ilse Paulussen Producties zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Ilse Paulussen Producties of haar leveranciers, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog, terrorisme of anderszins binnenlandse onrusten.
3. In geval van overmacht wordt nakoming van de overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Ilse Paulussen Producties overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Ilse Paulussen Producties heeft gemaakt met betrekking tot de overeenkomst.
Artikel 10 Inzet derden
1. Ilse Paulussen Producties behoudt zich de mogelijkheid voor om de door Opdrachtgever aan haar opgedragen Opdracht door of met hulp van een derde uit te voeren. In dat geval zal zij als hoofdaannemer de inhoud en strekking van de overeenkomst met Opdrachtgever aan haar onderaannemer opleggen, waarbij Ilse Paulussen Producties de nodige zorgvuldigheid in acht zal nemen.
2. Ilse Paulussen Producties is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden.
Artikel 11 Levering
1. Ilse Paulussen Producties levert haar product digitaal, of op een harde schijf indien dit met Opdrachtgever is overeengekomen.
2. De levertermijn wordt afgesproken in de offerte.
3. Ilse Paulussen Producties levert geen ruw beeldmateriaal of montagedocumenten, tenzij dit anders is overeengekomen met Opdrachtgever.
Artikel 12 Geheimhouding 
1. Opdrachtgever en Ilse Paulussen Producties verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 
2. Indien Ilse Paulussen Producties op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde mede te verstrekken en Ilse Paulussen Producties zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is Ilse Paulussen Producties niet gehouden tot schadevergoeding en is Ilse Paulussen Producties niet gerechtigd tot ontbinding van de Opdracht op grond van enige schade hierdoor ontstaan. 
3. Opdrachtgever en Ilse Paulussen Producties zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden. 
Artikel 13 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Ilse Paulussen Producties is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Ilse Paulussen Producties goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
2. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Ilse Paulussen Producties vrij om de overeenkomst per direct op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Ilse Paulussen Producties op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Ilse Paulussen Producties de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
Artikel 14 Identiteit Ilse Paulussen Producties
1. Ilse Paulussen Producties is in de KvK geregistreerd onder nummer 71724567. Ilse Paulussen Producties draagt Btw-identificatienummer NL184395690B01. Verder is Ilse Paulussen Producties (statutair) gevestigd aan de Th. J. Lammerslaan 10, 1064DH te Amsterdam.
2. Ilse Paulussen Producties is middels de website www.ilsepaulussen.nl en telefonisch te bereiken op 0650401730.
Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op de rechtsverhouding tussen Ilse Paulussen Producties en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen Ilse Paulussen Producties en Opdrachtgever mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Amsterdam.
Artikel 16 Vindplaats algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn te raadplegen middels de website www.ilsepaulussen.nl en zullen door Ilse Paulussen Producties op verzoek kosteloos worden toegezonden.
Back to Top